OPĆI UVJETI I PRAVILA SUDJELOVANJA U NAGRADNOJ IGRI "Osvoji godišnje pakiranje PRORED3"

NAPOMENA: Članstvom u programu vjernosti – klubu PRORED3 i sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik nagradne igre potvrđuje da je upoznat i da se slaže sa svim odredbama u ispod navedenim uvjetima i pravilima sudjelovanja u nagradnoj igri "Osvoji godišnje pakiranje PRORED3".

 • 1. OPĆE ODREDBE
  • 1.1 U skladu s ovim Općim uvjetima i pravilima sudjelovanja u nagradnoj igri SWISS BLANC a.s., vlasnik robne marke PRORED3 priređuje nagradnu igru "Osvoji godišnje pakiranje PRORED3" (u daljnjem tekstu nagradna igra).
  • 1.2 Opis nagradne igre te Opći uvjeti i pravila sudjelovanja u nagradnoj igri objavljeni su na https://prored3.hr.
  • 1.3 Nagradna igra je dostupna svim aktivnim članovima PRORED3 kluba (kupnja proizvoda PRORED3 nije uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri) 1. 8. 2017 do 28. 02. 2018.
 • 2. DEFINICIJE POJMOVA
  • 2.1 Organizator i izvođač nagradne igre "Osvoji godišnje pakiranje PRORED3" je poduzeće SWISS BLANC a.s., Opletalova 1535/4,11000 Prag 1, Češka Republika.
  • 2.2 Opći uvjeti i pravila nagradne igre definiraju postupke i uvjete pod kojima sudionici mogu sudjelovati u nagradnoj igri.
  • 2.3 Sudionik nagradne igre i/ili dobitnik može biti samo punoljetna fizička osoba koja je aktivan član kluba PRORED3 i slaže se s Općim uvjetima i pravilima nagradne igre te proslijedi točne osobne podatke u svim koracima nagradne igre i preuzimanja nagrade. U nagradnoj igri ne smiju sudjelovati zaposlenici organizatora i izvođača nagradne igre te zaposlenici poduzeća koji na bilo koji način sudjeluju u provedbi nagradne igre.
 • 3. TIJEK NAGRADNE IGRE
  • 3.1 Za sudjelovanje u nagradnoj igri sudionik nagradne igre mora biti aktivan član kluba PRORED3 i upoznat s Općim uvjetima i pravilima nagradne igre i biti suglasan s njima. Članstvo u programu vjernosti – klubu PRORED3 i sudjelovanje u nagradnoj igri smatra se potvrdom da je sudionik nagradne igre upoznat s Općim uvjetima i pravilima nagradne igre i da je suglasan s njima.
  • 3.2 Da bi sudjelovao u nagradnoj igri sudionik nagradne igre mora biti aktivni član programa vjernosti – kluba PRORED3.
  • 3.3 Aktivnim članstvom u klubu PRORED3 – programu vjernosti sudionik slaže se s Općim uvjetima i pravilima nagradne igre te izvođaču nagradne igre daje dopuštenje za upotrebu svojih osobnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.
  • 3.4 Nakon završetka nagradne igre bit će dodijeljena 1 nagrada (vidi točku 4.).
  • 3.5 Svaki sudionik nagradne igre u nagradnoj igri može sudjelovati samo jednom. Ako postoji sumnja da je ista osoba sudjelovala u nagradnoj igri upotrebom različitih adresa ili drugih osobnih podataka, izvođač nagradne igre može je odmah i neopozivo isključiti iz nagradne igre.
  • 3.6 Svi sudionici nagradne igre koji sudjeluju u nagradnoj igri po uvjetima iz točke 3.2. sudjelovat će u nagradnom izvlačenju koje će se održati 18. 06. 2018. Nagradno izvlačenje provest će izvođač nagradne igre tako da će među svim sudionicima nasumično izvući jednog dobitnika nagradne igre. Izvlačenju će prisustvovati tročlani žiri sastavljen od zaposlenika izvođača nagradne igre. Dobitnik će o rezultatima izvlačenja od strane izvođača nagradne igre biti obaviješten putem telefona najkasnije u roku od 8 dana nakon izvlačenja. Rezultati će biti objavljeni i na internetskoj stranici https://prored3.hr .
 • 4. NAGRADNI FOND
  • 4.1 Nagradu daruje organizator nagradne igre SWISS BLANC a.s., Opletalova 1535/4,11000 Prag 1, Češka Republika.
  • 4.2 Nagrada je godišnje pakiranje PRORED3.
  • 4.3 Nagrada se ne može isplatiti u gotovini ni zamijeniti za drugu nagradu. Nagrada nije prenosiva.
  • 4.4 Dobitnik je obveznik plaćanja poreza na dohodak u skladu s odredbom 4. alineje članka 15. Zakona o porezu na dohodak. Porez na dohodak u ime primatelja nagrade plaća organizator nagradne igre.
 • 5. OBVEZE
  • 5.1 Dobitnik prije primanja nagrade izvođaču nagradne igra mora proslijediti svoje osobne podatke (ime, prezime, adresa, porezni broj). Dobitnik se obvezuje proslijediti izvođaču svoj porezni broj te izričito i bezuvjetno dopušta izvođaču da njegove osobne podatke i porezni broj posreduje nadležnom poreznom tijelu za svrhu razreza poreza na dohodak. Dobitnik ima pravo na nagradu ako se odazove u roku od 21 dana od obavijesti organizatora i javi sve podatke potrebne za preuzimanje nagrade. Ako organizator u navedenom vremenu ne primi odgovor od dobitnika, smatra se da je dobitnik odustao od nagrade.
  • 5.2 Ako dobitnik ne navede ispravne osobne podatke, gubi pravo na nagradu bez prava na bilo kakvu drugu nadoknadu.
  • 5.3 Svaki sudionik nagradne igre sudjelovanjem u nagradnoj igri slaže se da se njegovo ime i prezime u slučaju da dobije nagradu javno objave (na internetu ili u tiskanim medijima). Isto tako dopušta objavu mogućeg foto- i video materijala koji bi nastali u trenutku primitka odnosno upotrebe nagrade.

   Ime, prezime te mogući foto- i video materijal primitka i upotrebe nagrade mogu ostati javno objavljeni i nakon završetka upotrebe nagrade odnosno i ako sudionik nagradne igre odluči otkazati svoje sudjelovanje u nagradnoj igri.
  • 5.4 Svaki sudionik nagradne igre slaže se da na organizatora nagradne igre prenese sva materijalna autorska prava za pripremu mogućeg foto- i video materijala koji je nastao u trenutku njegova preuzimanja ili upotrebe nagrade. Navedenom dodjelom i prijenosom organizator nagradne igre stječe opća, stalna i neograničena prava na foto- i video materijal. Organizator nagradne igre stječe i univerzalne, stalne i neograničene nazive, prava i interese u vezi sa sredstvima, vremenom, mjestom i bilo čime drugim stečenim u trenutku predaje i upotrebe nagrade bez ograničenja, sa svim pravima na umnožavanje, distribuiranje, javno objavljivanje foto- i/ili video materijala, kako odredi organizator nagradne igre prema vlastitoj prosudbi.
  • 5.5 Nagradu će predati organizator nagradne igre prema prethodnom dogovoru s dobitnikom putem pošte.
  • 5.6 Organizator nagradne igre zadržava pravo da ne dodijeli nagrade ako:
   • se pojavi sumnja o istovjetnosti podataka,
   • se utvrdi da je sudionik nagradne igre sudjelovao u nagradnoj igri protivno Općim uvjetima i pravilima nagradne igre,
   • dobitnik ne preuzme nagradu u roku od 21 dana nakon obavijesti o nagradi od strane izvođača nagradne igre.
  • 5.6 Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora nagradne igre prema dobitniku.
  • 5.7 Organizator i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

   Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici Organizatora (https://prored3.hr). Organizator u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.
 • 6. PRIVATNOST I ZAŠTITA PODATAKA
  • 6.1 Sudionici nagradne igre su izričito suglasni da organizator nagradne igre njihove osobne podatke koje sudionici proslijede u okviru sudjelovanja u nagradnoj igri, upotrijebi za potrebe iste nagradne igre. Sudjelovanjem u nagradnoj igri, sudionik je ujedno suglasan da organizatoru nagradne igre ili osobama koje je ovlastio, odnosno supotpisnicima, dozvoli uporabu svojih osobnih podataka (kontaktni podaci, adresa, e-mail adresa, telefonski brojevi) u svrhu obavještavanja o akcijama, novim proizvodima, nagradnim igrama i drugim promotivnim aktivnostima s mogućnošću odjave. Navedene podatke organizator nagradne igre može obrađivati za vlastite potrebe do opoziva pristanka, odnosno najviše 5 godina nakon izvlačenja. U razdoblju upravljanja osobnim podacima, pojedinac ima mogućnost uvida i ažuriranja podataka u bazi podataka.
 • 7. PRITUŽBE I REKLAMACIJE
  • 7.1 Sve pritužbe i reklamacije rješava Organizator. U slučaju osnovanih pritužbi Organizator se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.
  • 7.2 U slučaju spora između Organizatora i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Češkoj Republici.
 • 8. PROMJENE
  • 8.1 Izvođač nagradne igre može promijeniti ova pravila, ako to zahtijevaju uzroci tehničke ili komercijalne prirode ili uzroci od strane javnosti.

   KLASA: UP/I-460-02/17-01/514
   URBROJ: 513-07-21-01/17-3
   Zagreb, 1. 8. 2017.