Opći uvjeti poslovanja

Ovi opći uvjeti poslovanja (s dokumentima koji se ovdje navode) (zajednički Opći uvjeti) određuju:

(a) odredbe i uvjete prodaje i opskrbe proizvodima (u daljnjem tekstu: proizvod) navedenim na internetskoj stranici [www.prored3.hr] (u daljnjem tekstu: stranica) i

(b) uvjete korištenja stranice.

Molimo pažljivo pročitajte ove Opće uvjete prije kupnje proizvoda ili početka korištenja stranice. Kupnjom proizvoda i/ili korištenjem stranice prihvaćate i slažete se s Općim uvjetima. Ako se ne slažete s ovdje navedenim Općim uvjetima, molimo prekinite kupnju proizvoda ili korištenje stranice. Predlažemo da ispišete kopiju ovih Općih uvjeta i zadržite je u svrhu evidencije.

Stranica je internetska stranica koju vodi tvrtka Cemio Switzerland, s.r.o., dioničko društvo sa sjedištem u Pragu, Republika Češka, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, Češka Republika, registrirana u trgovačkom registru Općinskog suda u Pragu (Mĕstský soud v Praze) pod identifikacijskim brojem 27944905, registrirana u poreznom registru Republike Češke pod identifikacijskim brojem CZ27944905 (u daljnjem tekstu: tvrtka). S korisničkom centrom tvrtke moguće je kontaktirati putem e-maila na info@prored3.hr.

Bilo koji od izraza „nas“, „mi“, „naš“ i/ili „Cemio Switzerland“ ovdje navedenih odnosi se na tvrtku, a bilo koji od izraza „vi“, „vaš“ i/ili „korisnik“ u ovim Općim uvjetima odnosi na korisnika, i to onako kako je određeno u nastavku.

1. Općenito

1.1. Opći uvjeti određuju odredbe i uvjete prema kojima se obavlja bilo kakva prodaja proizvoda putem stranice. Nadalje, Opća pravila određuju uvjete Programa vjernosti i svaki odnos između vas i nas onako kako je ovdje navedeno i/ili izričitom ili nedvojbenom referencom na ovdje navedeno.

1.2. Opći uvjeti primjenjuju se na sve oblike prodaje na daljinu, uključujući ali ne ograničavajući se na telefonske narudžbe putem pozivnog centra ili putem izravnog telefonskog oglašavanja, elektroničke transakcije u bilo kojem obliku, transakcije putem pošte ili bilo koji drugi oblik transakcije između vas i nas u kojoj stranke uključene u transakciju nisu fizički prisutne na istom mjestu u isto vrijeme.

1.3. Bez ograničavanja općenitosti odredbe 1.2 ovog Ugovora, Opći uvjeti primjenjivat će se samo na upotrebu internetske stranice od strane osoba koje borave u Hrvatskoj („zemlja primateljica usluge“) i na prodaju proizvoda osobama koje u vrijeme sklapanja Ugovora s nama borave u zemlji primateljici usluge.

2. Definicije

2.1. Pojmovi u ovim Općim uvjetima označeni velikim slovom, osim ako kontekst jasno ne zahtijeva drugačije, imaju ono značenje koje im je ovdje dodijeljeno.

2.2. Za potrebe ugovora i ovih Općih uvjeta, radni dan je svaki dan osim subote i nedjelje kada komercijalne banke u Republici Češkoj i u državi prebivališta korisnika redovito posluju.

2.3. Korisnik je fizička osoba koja djeluje izvan djelatnosti, poslovanja ili profesije pri kupnji proizvoda.

3. Proizvodi i Program vjernosti

3.1. Ovaj dio sadržava opće podatke o načinu na koji možete primi proizvode.

3.2. Korisnik može odabrati jedan paket (način primanja proizvoda) od sljedećih paketa:

 • (a) Godišnji premium paket: periodična isporuka proizvoda, dovoljno za jednu godinu terapije uz članstvo u Programu vjernosti,
 • (b) Dvomjesečni premium paket: periodična isporuka proizvoda, dovoljno za kratkoročnu terapiju, obično u trajanju od dva mjeseca uz članstvo u Programu vjernosti,
 • (c) Dvomjesečni paket: jednokratna isporuka proizvoda, dovoljno za dvomjesečnu terapiju, bez članstva u programu vjernosti.

3.3. Ograničene ponude

Tvrtka s vremena na vrijeme može predstaviti korisnicima ograničene ponude za kupnju proizvoda. Ako korisnik kupi proizvod putem jedne od ograničenih ponuda koje je primio od tvrtke (u daljnjem tekstu: ograničena ponuda), ovi Opći uvjeti primjenjuju se na kupnju i opskrbu proizvodima. Bilo kakav odvojen skup odredbi i uvjeta predstavljen korisniku s ograničenom ponudom se također primjenjuje na korisnikovu kupnju proizvoda putem ograničene ponude.

3.4. Posebne ponude

S vremena na vrijeme tvrtka može ponuditi posebnu ponudu proizvoda, npr. dostavu proizvoda u posebno (i/ili dodatno) određenom razdoblju bez plaćanja (u daljnjem tekstu: posebna ponuda). Tvrtka zadržava pravo, prema vlastitoj prosudbi, odlučiti ispunjava li korisnik uvjete za posebnu ponudu i povući ili izmijeniti posebnu ponudu u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti i bez odgovornosti.

3.5. Program vjernosti

 • (a) Sklapanjem ugovora s tvrtkom za bilo koji paket, osim za dvomjesečni paket, korisnik postaje članom Programa vjernosti. Članstvom u Programu vjernosti korisnik stječe pravo na posebne pogodnosti ponuđene članovima Programa vjernosti. Program vjernosti ne sadržava nikakve obveze za korisnika, osim ako nije izričito navedeno drugačije ili u uvjetima koji se primjenjuju na odgovarajuću pogodnost.
 • (b) Pogodnosti Programa vjernosti i uvjeti po kojima ih članovi Programa vjernosti mogu koristiti određuje tvrtka. Pogodnosti i primjenjivi uvjeti objavljuju se na stranici. Korisnik – član Programa vjernosti ima pravo na odgovarajuće pogodnosti samo ako zadovoljava uvjete koji se primjenjuju na njih.
 • (c) Korisnik nema pravo sklapanja ugovora bez učlanjivanja u Program vjernosti (osim ugovora za dvomjesečni paket) niti ima pravo postati član Programa vjernosti bez sklapanja ugovora. Smatrat će se da je članstvo korisnika u Programu vjernosti prekinuto ako je ugovor raskinut zbog bilo kojeg razloga ili ako korisnik odustane od ugovora u trenutku kada ugovor prestaje imati pravni učinak.

4. Naručivanje proizvoda

4.1. Korisnik može naručiti proizvod putem stranice.

4.2. Narudžba se smatra izvršenom nakon sljedećeg:

 • putem stranice: izborom proizvoda koji korisnik želi kupiti, ispunjavanjem narudžbenice (minimalno s imenom i prezimenom, poštanskom adresom, adresom e-maila i detaljima plaćanja), potvrdom relevantnih izjava, potvrdom detalja kupnje i (i) ako korisnik odabere plaćanje po isporuci, konačnom potvrdom narudžbe, ili (ii) ako je korisnik odlučio platiti odmah plaćanjem online, potvrdom o provedenom plaćanju; prije naručivanja proizvoda korisnik može provjeriti narudžbu i po potrebi izmijeniti pogreške nastale prilikom unosa podataka.

4.3. Ako tvrtka kontaktira s korisnikom tijekom obavljanja svojih izravnih oglašivačkih aktivnosti i ponudi korisniku ispunjavanje narudžbe i kupnju proizvoda, smatra se da je narudžba izvršena u trenutku korisnikova prihvaćanja takve ponude tvrtke.

4.4. Izvršena narudžba obvezujuća je za korisnika.

4.5. Prije izvršavanja obvezujuće narudžbe tvrtka će obavijestiti korisnika o obvezi plaćanja. Ako korisnik naručuje putem stranice, funkcija koja pokreće izvršavanje narudžbe bit će nedvosmisleno označena.

4.6. Provedbom narudžbe korisnik potvrđuje:

 • (a) da je pravno sposoban stupiti u obvezujuće ugovorne odnose,
 • (b) da ima najmanje 18 godina,
 • (c) da je rezident jedne od obuhvaćenih zemalja i da pristupa stranici iz te zemlje,
 • (d) da je dobio pristup ovim Općim uvjetima, da ih je pročitao ili da je drugačije upoznat s njima i da ih u potpunosti i bezuvjetno prihvaća,
 • (e) da namjerava kupiti proizvode za vlastitu uporabu, a ne u svrhu profesionalnih ili poslovnih aktivnosti.

4.7. Tvrtka zadržava pravo prema vlastitoj prosudbi odbiti sklapanje ugovora (ili raskinuti ugovor s trenutačnim učinkom ako je ugovor već sklopljen) ako u bilo kojem trenutku tvrtka postane svjesna okolnosti koje impliciraju, sugeriraju ili dokazuju da korisnik ne ispunjava (ili u bilo kojem trenutku trajanja ugovora nije ispunjavao) neki od uvjeta utvrđenih u točki 4.6 ovdje ili ako pod objavljenim odredbama i uvjetima tvrtke ne može provesti ugovor.

5. Ugovor

5.1. Ugovor se smatra sklopljenim kada korisnik i tvrtka prihvate njegove odredbe i uvjete. Smatrat će se da su strane suglasne s Općim uvjetima ugovora u trenutku tvrtkina primitka potpune narudžbe korisnika.

5.2. Ugovor i Opći uvjeti poslovanja sklopljeni su na hrvatskom jeziku.

5.3. U razumnom roku nakon sklapanja ugovora, no prije prve isporuke proizvoda, tvrtka će potvrditi korisniku da je ugovor sklopljen. Tvrtka će osigurati potvrdu putem e-maila ili u pisanom obliku na bilo koji drugi način pod uvjetom da takva metoda omogućuje korisniku da trajno pohrani sve podatke ili informacije sadržane u potvrdi, stalan pristup istoj i njeno umnožavanje. Tvrtka će osigurati korisniku pisani primjerak ugovora, uključujući Opće uvjete poslovanja, u razumnom roku.

5.4. Nakon sklapanja ugovora tvrtka će osigurati korisniku količinu proizvoda dovoljnu za jedan mjesec terapije (u daljnjem tekstu: prvi paket). Tvrtka će dostaviti prvi paket korisniku na poštansku adresu korisnika navedenu u narudžbi u razumnom roku nakon sklapanja ugovora.

5.5. Prije isteka roka od mjesec dana od sklapanja ugovora tvrtka će osigurati korisniku proizvod u količinama dovoljnim za dva mjeseca terapije (u daljnjem tekstu: sljedeći paket). Tvrtka će osigurati korisniku sljedeće pakete (osim za Dvomjesečni paket) tijekom cjelokupnog trajanja ugovora (točka 5.8 ovih Općih uvjeta) u odgovarajućim vremenskim razmacima; dodatno naručivanje korisnika nije potrebno za sljedeće pakete. Narudžbom korisnik izričito pristaje da se sve isporuke sljedećih paketa smatraju naručenima od strane korisnika, da se svaka takva isporuka sljedećeg paketa vrši sukladno ugovoru i da tvrtka može isporučiti sljedeće pakete korisniku u odgovarajućim vremenskim razmacima bez daljnje narudžbe korisnika.

5.6. Tvrtka dostavlja sljedeće pakete korisniku u vremenskim razmacima u kojima, prema najboljem znanju tvrtke, prosječni korisnik normalno završi dvomjesečnu terapiju. Bez ograničavanja općenitosti prethodnog, vremenski intervali u kojima će tvrtka dostaviti korisniku sljedeće pakete bit će dva mjeseca.

5.7. Bez obzira na točke 5.5 i 5.6, ako korisnik naruči godišnji premium paket, tvrtka će korisniku jednokratno dostaviti proizvod u količini dovoljnoj za jednu godinu terapije u roku od jednog mjeseca od sklapanja ugovora. Ako se uvjeti ugovora produlje u skladu s točkom 5.8 ovih Općih uvjeta, tvrtka će isporučiti korisniku drugi godišnji premium paket (s godišnjom količinom proizvoda) pravovremeno prije isteka jedne godine od datuma primitka prethodnog paketa. Korisnik ima pravo promijeniti godišnji premium paket u dvomjesečni premium paket ili dvomjesečni paket prije primitka novog godišnjeg premium paketa. Obavijest o takvoj izmjeni bit će dostavljena u pisanom obliku. Tvrtka neće zahtijevati nadoplatu ili plaćanje bilo kakvih troškova za promjenu paketa.

5.8. Ugovor, osim ugovora za Dvomjesečni premium paket, sklapa se na razdoblje od godine dana, a nakon isteka trajanje ugovora automatski će se produljiti za još godinu dana osim ako korisnik ne obavijesti tvrtku da ne želi produljenje trajanja ugovora. Obavijest će biti u pisanom obliku, a dostavlja se u tvrtku najkasnije jedan (1) mjesec prije isteka trajanja ugovora. Kada tvrtka primi obavijest, ugovor se raskida nakon njegova isteka.

5.9. Ako nakon obavijesti korisnika o raskidu, dostavljene u skladu s točkom 5.8 ovih Općih uvjeta, korisnik ponovo naruči isti proizvod, korisnik ima pravo primiti prvi paket samo ako je prošla najmanje jedna (1) kalendarska godina između isteka prethodnog ugovora i nove narudžbe. Tvrtka međutim zadržava pravo, koje će iskoristiti prema vlastitoj potpunoj diskreciji, a korisnik se odriče bilo kakvih potraživanja koje iz njega proizlaze, dostaviti korisniku prvi paket i prije isteka prethodno navedenog roka.

6. Dostava

6.1. Kao opće pravilo, tvrtka dostavlja proizvod korisniku putem nepreporučene pošte. Tvrtka ima pravo, po vlastitom nahođenju, dostaviti proizvod preporučenom poštom ili bilo kojim drugim načinom isporuke gdje i kada tvrtka to smatra prikladnim.

6.2. Troškove dostave paketa (uključujući, ali ne ograničavajući se na godišnji premium paket ili Dvomjesečni paket) snosi tvrtka.

6.3. Bez obzira na točku 6.1 ovih Općih uvjeta, korisnik ima pravo zatražiti dostavu proizvoda preporučenom poštom ili bilo kojim drugim načinom dostave. U slučaju takvog zahtjeva troškove dostave snosi korisnik ako je (u odnosu na način dostave odabran od strane tvrtke) način dostave na zahtjev korisnika nepovoljniji za tvrtku. Tvrtka obavještava korisnika o troškovima zatraženog načina dostave u razumnom roku od primitka takvog zahtjeva, no u svakom slučaju prije dostave proizvoda korisniku.

7. Plaćanje

7.1. Cijena bilo kojeg proizvoda bit će ona povremeno objavljena na stranici u [kunama], osim u slučaju očite pogreške. U sve cijene su uračunati PDV i troškovi dostave; troškovi posebne dostave u skladu s točkom 6.3 ovih Općih uvjeta su isključeni iz navedene cijene.

7.2. Cijene su podložne promjeni u bilo kojem trenutku, ali promjena neće utjecati na već zaprimljene narudžbe ili ako je ugovor već sklopljen ili na bilo koju dostavu proizvoda koji su u trenutku promjene cijene:

 • (a) već isporučeni (vrijedi samo za proizvode koji se plaćaju doznakom banke),
 • (b) već fakturirani (vrijedi samo za proizvode koji se plaćaju kreditnom karticom).
 • (c) U svrhu izbjegavanja sumnje, tvrtka ne jamči da će cijena ostati nepromijenjena za ukupno trajanje ugovora. Svaka izmjena cijene prenijet će se korisniku putem e-maila najmanje jedan (1) mjesec prije stupanja takve izmjene na snagu. U slučaju neslaganja s izmjenom cijene korisnik ima pravo raskinuti ugovor unutar perioda navedenog u prethodnoj rečenici. Raskid ugovora stupa na snagu s datumom dostave korisnikove obavijesti o raskidu ugovora u pisanom obliku ili putem e-maila.

7.3. Unatoč svim naporima, ponekad informacije na stranici mogu sadržavati tipografske greške, netočne navode ili propuste koji se mogu odnositi na opis proizvoda, cijene, promocije, ponude i raspoloživost. Tvrtka zadržava pravo ispravka svih grešaka, netočnih navoda ili propusta i promjena ili ažuriranja informacija, odbijanja prihvaćanja narudžbe ili otkazivanja ugovora ako su bilo koje informacije na stranici netočne u bilo kojem trenutku bez prethodne najave. U slučaju kada je ispravna cijena proizvoda manja od navedene cijene, tvrtka će naplatiti manji iznos. Ako je ispravna cijena proizvoda veća od cijene navedene na stranici, tvrtka će u pravilu, prema vlastitom nahođenju, zatražiti od korisnika upute prije dostave proizvoda ili odbiti narudžbu i obavijestiti korisnika o odbijenici. Tvrtka nema obvezu osigurati proizvod korisniku po netočnoj (nižoj) cijeni čak i nakon što se potvrda sklopljenog ugovora isporuči korisniku ako je cjenovna pogreška očita i nedvojbena ili ako je korisnik mogao razumno uočiti cijenu kao pogrešnu.

7.4. Tvrtka prihvaća plaćanje po kupoprodajnoj cijeni (i) putem doznake banke ili (ii) kreditnom karticom. Korisnik ima pravo odabrati način plaćanja. Bez obzira na odabrani način plaćanja, u slučaju da korisnik ne izvrši bilo kakvo plaćanje na temelju ovih Općih uvjeta, tvrtka ima pravo na isplatu zakonske zatezne kamate prema propisanoj kamatnoj stopi.

7.5. Bez obzira na točku 7.4 ovih Općih uvjeta, trošak dostave prvog paketa se uvijek plaća po dostavi (pouzećem).

7.6. Plaćanje doznakom banke

 • (a) Plaćanje po dostavi vrši se u roku od četrnaest (14) dana od datuma primitka, osim za troškove dostave, kada je primjenljivo, koji se plaćaju prema općim uvjetima dostavljača.
 • (b) Korisnik plaća kupoprodajnu cijenu temeljem fakture priložene proizvodu, i to putem doznake sredstava na bankovni račun tvrtke. Tvrtka može, prema vlastitoj procjeni, priložiti unaprijed ispunjene uplatnice kako bi olakšala korisniku plaćanje fakture. Međutim, izostavljanje prethodno ispunjene uplatnice s fakture neće dati korisniku pravo na uskraćivanje plaćanja na temelju fakture.
 • (c) Bez obzira na točke 7.2(a) i 7.2(b) ovih Općih uvjeta, u vezi s godišnjim premium paketom tvrtka ima pravo, prema vlastitom nahođenju, zahtijevati plaćanje po dostavi (pouzećem).

7.7. Plaćanje kreditnom karticom

 • (a) Moguća su plaćanja karticama [Visa, Mastercard i American Express]. Kako bi se obradila narudžba, korisnik će biti preusmjeren na platni servis treće strane.
 • (b) Plaćanje po kupoprodajnoj cijeni za svaki sljedeći paket vrši se automatski u trenutku kada se sljedeći paket šalje korisniku, osim ako korisnik prethodno ne raskine ugovor.
 • (c) Tvrtka zadržava pravo uskratiti bilo kakvu dostavu proizvoda (uključujući ali ne ograničavajući se na prvi paket i sljedeće pakete) ako je platna transakcija kreditnom karticom, koju je naveo korisnik, odbijena ili neuspješna zbog bilo kojeg drugog razloga. Tvrtka će obavijestiti korisnika o neuspjelom plaćanju i zamoliti korisnika za drugi oblik plaćanja.

8. Obavijesti

8.1. Korisnik će obavijestiti tvrtku o svakoj promjeni podataka koja bi mogla biti prijeko potrebna ili nužna za izvršenje obveza tvrtke na temelju ovih Općih uvjeta, uključujući ali ne ograničavajući se na svaku promjenu osobnog imena, adrese dostave, adrese e-maila i broja telefona.

8.2. Propustom urednog obavještavanja tvrtke o promjenama spomenutima u točki 8.1 ovih Općih uvjeta korisnik preuzima odgovornost za svu štetu tvrtke zbog propusta u vezi s nužnom obavijesti i odgovornost za sve troškove nastale pravilnom provedbom ugovora.

9. Pravo na odustajanje, pravila o povratu

9.1. Pravo na odustajanje

 • (a) Korisnik ima pravo odustati od ugovora u roku od četrnaest (14) dana bez obrazloženja.
 • (b) Razdoblje odustajanja istječe nakon četrnaest (14) dana od datuma kada je korisnik (ili treća strana u ime korisnika isključujući dostavljača) fizički preuzeo proizvod (datum primitka) (u daljnjem tekstu: razdoblje odustajanja). Ako se proizvod isporučuje nepreporučenom poštom, smatrat će se da je razdoblje odustajanja započelo četvrti (4.) radni dan od datuma dostave proizvoda.
 • (c) Kako bi ostvario svoje pravo na odustajanje, korisnik će obavijestiti tvrtku o odluci da odustane od ugovora nedvosmislenom izjavom (npr. pismo poslano poštom, telefaksom ili e-mailom). Korisnik može upotrijebiti sljedeći primjer obrasca odustajanja; uporaba ovog obrasca nije obvezujuća. Ispunjen i potpisan obrazac (ili izjava o odustajanju u bilo kakvom obliku) potrebno je dostaviti u tvrtku:
  • (i) e-mailom na info@prored3.hr,
  • (ii) poštom na Cemio Switzerland, s.r.o, PP 757, Zagreb, 100 01
 • (d) Kako bi korisnik poštovao rok za odustajanje, dovoljno je da najavi svoje pravo na odustajanje prije isteka razdoblja odustajanja. budući da korisnik snosi teret dokaza o ostvarivanju prava na odustajanje od ugovora, predlaže se da koristi preporučenu poštu ako poštom namjerava obavijestiti tvrtku o odustajanju.
 • (e) Smatrat će se da je korisnik obavijestio tvrtku o odustajanju od ugovora ako korisnik vrati isporučene proizvode tvrtki unutar razdoblja odustajanja.
 • (f) Korisnik će dostaviti proizvode tvrtki bez odgode i u svakom slučaju najkasnije četrnaest (14) dana od datuma dostave obavijest o odustajanju od ugovora. Korisnik će sve isporučene proizvode vratiti neoštećene, u originalnom pakiranju i neizmijenjenoj količini osim ako je proizvod uništen, pokvaren, izgubljen ili ako je količina smanjena iz razloga koji su van kontrole korisnika. Korisnik će vratiti robu na sljedeću adresu: Cemio Switzerland, s.r.o, PP 757, Zagreb, 100 01. Izravan trošak povrata proizvoda tvrtki snosi korisnik.
 • (g) Bez ograničavanja općenitosti prethodnog korisnik nema pravo odustati od ugovora ako su proizvodi nepovratno pomiješani s ostalom robom nakon opskrbe ili ako postoje bilo kakvi vidljivi znakovi uporabe proizvoda, poglavito ako je pečat (tj. originalna naljepnica) na pakiranju oštećen ili potrgan.
 • (h) Korisnik zadržava pravo na odustajanje od ugovora, no odgovoran je za bilo kakvo smanjenje vrijednosti proizvoda nastalo rukovanjem koje nije u skladu s namjenom, prirodom i karakteristikama proizvoda.
 • Korisnik će nadoknaditi svu štetu tvrtki zbog smanjenja vrijednosti proizvoda u skladu s točkom 9.1(h) na pisani zahtjev tvrtke u roku utvrđenom od strane tvrtke u tom zahtjevu. Navedeni rok neće biti kraći od osam (8) dana od datuma primitka takvog zahtjeva od strane korisnika.

9.2. Pravila o povratu

Ako je tvrtka primila bilo kakvu uplatu od korisnika za proizvod, a korisnik je iskoristio svoje pravo na odustajanje od ugovora, tvrtka se obvezuje nadoknaditi korisniku sve zaprimljene uplate korisnika bez nepotrebne odgode i u svakom slučaju najkasnije četrnaest (14) dana od datuma kada je tvrtka obaviještena o odluci korisnika o odustajanju od ugovora. Tvrtka provodi povrat istim načinom plaćanja koji je korisnik primijenio za prvu transakciju, osim ako nije izričito dogovoreno drugačije. u svakom slučaju, korisniku neće biti naplaćene naknade za bilo kakav povrat. Tvrtka ima pravo uskratiti povrat sve dok ne zaprimi proizvode ili sve dok korisnik ne dostavi dokaz da je poslao proizvode, ovisno o tome što je ranije.

10. Raskid ugovora

10.1. Korisnik ima pravo raskinuti ugovor u bilo kojem trenutku putem obavijesti o raskidu od 15 dana, koja istječe krajem petnaestoga dana od datuma primitka obavijesti o raskidu u tvrtku. Korisnik šalje obavijest o raskidu tvrtki e-mailom na info@prored3.hr.

10.2. Nakon raskida ugovora korisnik je odgovoran za plaćanje bilo kojeg isporučenog, a još neplaćenog proizvoda. U slučaju raskida ugovora od strane korisnika korisnik nema pravo na povrat sredstava za plaćenu cijenu niti je odgovoran za povrat bilo kakvih isporučenih proizvoda.

10.3. Tvrtka ima pravo raskinuti ugovor bez obavijesti o raskidu u slučaju korisnikove povrede točke 4.6 ovih općih uvjeta ili ako korisnik ne provodi plaćanje bilo koje obveze na temelju ovih Općih uvjeta ili ako ne ispravi takav propust unutar razdoblja koje je odredila tvrtka u obavijesti o neizvršavanju obveze.

11. Pritužbe

11.1. Ako:

 • (a) proizvod isporučen korisniku nema sva svojstva ili značajke izričito predviđene od strane tvrtke,
 • (b) se kvaliteta ili količina proizvoda isporučena korisniku razlikuje od naručene kvalitete ili količine,
 • (c) se proizvod isporučen korisniku razlikuju od narudžbe,
 • (d) proizvod nije primjeren za uporabu navedenu od strane tvrtke ili uobičajenu namjenu za koju je predviđen,
 • (e) proizvod ne zadovoljava zahtjeve utvrđene pravnim propisima,
 • korisnik ima pravo žalbe. Pravo korisnika koje proizlazi iz neispravnog proizvoda utvrđuje se na temelju nedostatka koji može predstavljati rizik od štete za korisnika (nakon isporuke proizvoda korisniku). U slučaju pojave nedostatka unutar šest mjeseci od dostave (preuzimanja), smatrat će se da je proizvod već bio neispravan prilikom preuzimanja.
 • Korisnik stječe pravo koje proizlazi iz pojave nedostatka unutar 24 mjeseca od preuzimanja robe osim u iznimnim slučajevima navedenim u poglavlju 2167 češkog građanskog zakona.
 • U pritužbi, bilo u pisanom obliku ili kao poziv korisničkom centru tvrtke, korisnik će pružiti tvrtki detalje narudžbe (broj narudžbe, datum narudžbe), opis pritužbe i zahtjev za naknadom. Nadalje, korisnika se može zamoliti da osigura ostale podatke koje zatraži ovlaštena osoba tvrtke.

11.2. Ako neispravnost proizvoda predstavlja osnovu povrede ugovora, korisnik ima pravo na:

 • (a) otklanjanje nedostatka u vidu zamjenskog proizvoda ili dostave proizvoda koji nedostaje,
 • (b) smanjenje cijene u iznosu proporcionalnom utvrđenom nedostatku proizvoda ili
 • (c) odustajanje od ugovora.

11.3. Ako neispravnost proizvoda ne predstavlja osnovu povrede ugovora, korisnik ima pravo na otklanjanje nedostatka ili razumno smanjenje kupovne cijene. Ako tvrtka ne uspije otkloniti nedostatak proizvoda na vrijeme ili odbija otkloniti nedostatak, korisnik može zatražiti smanjenje kupovne cijene ili odustati od ugovora. Korisnik ne može promijeniti odluku bez suglasnosti tvrtke.

11.4. Ako proizvod nema karakteristike navedene u poglavlju 2161 češkog građanskog zakona, korisnik također stječe prava sukladno poglavlju 2167 češkog građanskog zakona. Ako korisnik ne prijavi nedostatak proizvoda bez odgađanja nakon što se nedostatak mogao utvrditi prilikom pravodobnog pregleda i primjerenog održavanja, sud mu neće dodijeliti pravo koje proizlazi iz neispravnog proizvoda na zahtjev tvrtke.

11.5. Na zahtjev tvrtke korisnik će što je ranije moguće dostaviti tvrtki neispravan proizvod. S obzirom na to da je u postupku pritužbe nužna potvrda da je korisnik kupio proizvod od tvrtke, preporučujemo dokazivanje ove činjenice tvrtki na primjeren način, npr. prilaganjem kopije fakture i ostale dokumentacije.

11.6. Tvrtka će korisniku izdati pisanu potvrdu o primitku korisnikove pritužbe, njezin sadržaj i način na koji će se pritužba rješavati na zahtjev korisnika uz rok za njezino rješavanje. Tvrtka se također obvezuje izdati potvrdu datuma i načina rješenja pritužbe, ili razlog odbijenice iste, u pisanom obliku.

11.7. Tvrtka će donijeti odluku o pritužbi korisnika odmah, a u težim slučajevima u roku od tri (3) radna dana. Razuman rok potreban za utvrđivanje nedostatka nije uključen u rok naveden u prethodnoj rečenici. Pritužbe će se rješavati bez nepotrebnog odgađanja najkasnije unutar 30 dana od datuma primitka pritužbe, osim ako s korisnikom nije dogovoren produžetak roka. Tvrtka će odgovoriti na pritužbu i:

 • (a) ako tvrtka odbije pritužbu, obavijestit će korisnika o tome i vratiti zaprimljene proizvode korisniku
 • (b) ako tvrtka odobri pritužbu, otkloniti nedostatke.

11.8. U svrhu izbjegavanja dvojbe, svako odstupanje u izgledu proizvoda ili njegova pakiranja u odnosu na fotografski materijal objavljen na stranici ili u bilo kojem drugom oglasnom materijalu u bilo kakvom obliku ne daje korisniku pravo na prigovor.

12. Politika zaštite privatnosti

12.1. Sklapanjem ugovora s tvrtkom, Potrošač se slaže s Politikom zaštite privatnosti objavljenom putem interneta na www.prored3.hr. Politika zaštite privatnosti smatrat će se sastavnim dijelom ovog ugovora.

13. Mjerodavno pravo i rješavanje sporova

13.1. Ovi Opći uvjeti (i pravni odnosi u vezi s njima ili koji iz njih proizlaze) bit će regulirani i sastavljeni u skladu sa zakonima Republike Češke.

13.2. Strane će pokušati mirnim putem riješiti bilo kakav spor, kontroverzu ili potraživanje koje proizlazi iz ili je u vezi s ugovorom (u daljnjem tekstu: spor). Ako mirno rješavanje spora nije moguće, mjerodavnost odlučivanja o sporu ima mjerodavan sud u Republici Češkoj. U slučaju da korisnik ima prebivalište izvan Republike Češke u drugoj opskrbnoj državi članici Europske unije, prethodna rečenica se poništava, a mjerodavni sud se određuje na temelju europskog zakonodavstva o pravnoj nadležnosti u potrošačkim sporovima.

13.3. Bez obzira na točku 13.2, korisnik ima pravo podnijeti bilo kakav spor ovlaštenom pružatelju usluga alternativnog rješavanja potrošačkih sporova prema zakonu br. 634/1992 Zbirke zakona, Zakon o zaštiti potrošača (u daljnjem tekstu: ZZP) i Direktivi 2013/11/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (SL L br. 165 od 18. lipnja 2013., str. 63, u daljnjem tekstu: Direktiva). U skladu s Uredbom (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. veljače 2013. o rješavanje potrošačkih sporova online i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (SL L br. 165 od 18. lipnja 2013., str. 202, u daljnjem tekstu: Uredba), Europska komisija pripremila je Europsku platformu za rješavanje sporova online (platforma ODR), pri čemu je Europska komisija omogućila korisnicima lakši pristup izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova. Ako je ugovor sklopljen sukladno narudžbi korisnika putem stranice tvrtke, korisnik ima pravo podnijeti zahtjev za alternativno rješavanje spora putem platforme ODR. Tvrtka priznaje Češku trgovinsku inspekciju (Česká obchodní inspekce), Stepanska 15, 12000 Prag 1, Republika Češka, e-mail: adr@coi.cz, internetska stranica http://www.coi.cz/, telefon +420 296 366 360 kao davatelja usluga rješavanja potrošačkih sporova.

14. Jamstva i zastupanja korisnika

14.1. Korisnik jamči da su sve informacije proslijeđene tvrtki istinite i točne i da korisnik neće ni na koji način nezakonito djelovati (osobito, ali ne ograničavajući se na neželjenu poštu, nedozvoljenu preprodaju proizvoda, kršenje prava intelektualnog vlasništva, neovlašteno prikupljanje osobnih podataka ili poslovnih tajni) ili poticati treće strane na takvo djelovanje.

14.2. Korisnik također izričito jamči da će se koristiti svim uslugama ili bilo kakvim digitalnim sadržajem povezanim s e-trgovinom na vlastitu odgovornost.

15. Podaci za kontakt s tvrtkom

15.1. Korisnik može dostaviti bilo kakvu obavijest, deklaraciju ili narudžbu ovdje navedenu tvrtki na sljedeće načine, pri čemu se svi načini komunikacije smatraju jednakima, osim ako nije izričito navedeno drugačije u ovom dokumentu:

 • (a) putem e-maila na info@prored3.hr,
 • (b) poštom na Cemio Switzerland, s.r.o., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, Češka Republika,

16. Izmjene i dopune

16.1. Tvrtka ima pravo s vremena na vrijeme dopuniti ili jednostrano izmijeniti ove Opće uvjete. Svaka dopuna ili izmjena ovih Općih uvjeta primjenjuje se od trenutka objave na stranici.

16.2. Ako se ovim Općim uvjetima dopunjuju ili izmjenjuju bitni dijelovi ugovora, tvrtka će obavijestiti korisnika najmanje jedan (1) mjesec prije stupanja dopuna i izmjena na snagu. Ako korisnik izjavi da ne želi nastavak valjanosti ugovora unutar roka navedenog u prethodnoj rečenici, ugovor će se smatrati raskinutim na datum primjene izmjena i dopuna. Ako u roku za očitovanje određenom od strane tvrtke korisnik ne prenese odluku tvrtki ili ako izjavi da prihvaća dopune i izmjene, ugovor će nastaviti vrijediti s dopunjenim ili izmijenjenim uvjetima ugovora.

17. Razno

17.1. Nevaljanost

Ako se za bilo koji od ovih Općih uvjeta ili bilo koju odredbu ugovora ustanovi da je nevaljana, nezakonita ili neprovediva u bilo kojoj mjeri, takvi uvjeti ili odredbe prema toj će se mjeri izdvojiti iz ostalih uvjeta i odredbi koje će nadalje vrijediti u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom.

17.2. Cijeli ugovor

 • (a) Ovi Opći uvjeti i bilo koji dokument koji se izričito ovdje spominje čine cijeli ugovor između tvrtke i korisnika i zamjenjuju prethodne dogovore, sporazume ili ugovore između strana na koje se takav ugovor odnosi.
 • (b) Svaka od strana potvrđuje da se sklapanjem ugovora nijedna od njih neće oslanjati na niti imati bilo kakve pravne lijekove u odnosu na bilo kakve izjave, reprezentacije, osiguranja ili jamstva koja nisu izričito navedena u ovim Općim uvjetima i bilo kojem dokumentu koji se izričito ovdje navodi.
 • (c) Ništa u ovoj točki neće ograničiti ili isključiti bilo kakvu odgovornost za prijevare, namjerno loše ponašanja ili krajnju nepažnju.

17.3. Viša sila

 • (a) Tvrtka neće biti odgovorna ni za kakav neuspjeh izvršavanja ili kašnjenje u izvršavanju bilo koje obveze iz ugovora koje je posljedica događaja van razumne kontrole tvrtke (u daljnjem tekstu: događaj više sile).
 • (b) Djelovanje tvrtke sukladno bilo kakvim ugovorima smatrat će se suspendiranim za razdoblje događaja više sile, a tvrtka će imati pravo na produljenje vremena za izvršavanje obveza tijekom trajanja tog razdoblja. Tvrtka će poduzeti sve razumne napore kako bi događaj više sile prestao ili kako bi pronašla rješenje kojim može izvršiti svoje obveze sukladno ugovoru unatoč događaju više sile.

17.4. Ograničenje odgovornosti tvrtke

 • (a) Proizvodi kupljeni na stranici bit će zadovoljavajuće kvalitete i razumno odgovarajući za sve namjene za koje se proizvodi te vrste obično isporučuju. Podložno specifičnim jamstvima ponuđenima u vezi s određenim proizvodom ili onima predviđenim zakonom, tvrtka ne nudi nikakva jamstva ili jamstvo u vezi s proizvodom.

17.5. Ostalo

 • (a) Ugovor, uključujući Opće uvjete poslovanja, tvrtka sprema u elektroničkom formatu bez prava na pristup.
 • (b) Tvrtka u odnosu s korisnikom nije obvezana pravilima ponašanja u smislu poglavlja 1826 potpoglavlja 1 točke c) građanskog zakona.
 • (c) Tvrtka ima pravo prodavati proizvode na temelju trgovinske dozvole. Trgovinske inspekcije u sklopu svoje nadležnosti provodi mjerodavna Trgovinska uprava. Nadzor nad zaštitom osobnih podataka provodi Uprava za zaštitu osobnih podataka. Češka trgovinska inspekcija u sklopu određenih aktivnosti provodi kontrolu sukladnosti sa ZZP-om.
 • (d) Korisnici svoje komentare i pritužbe (osim navedenoga u točki 11 ovih Općih uvjeta) mogu poslati tvrtki na adresu e-maila: info@prored3.hr.
 • (e) Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu dana 10.7.2017
 • U Pragu, 10. 7. 2017.

OPĆI UVJETI I PRAVILA SUDJELOVANJA U NAGRADNOJ IGRI
'Osvoji godišnje pakiranje PRORED3'

NAPOMENA: Članstvom u programu vjernosti – klubu PRORED3 i sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik nagradne igre potvrđuje da je upoznat i da se slaže sa svim odredbama u ispod navedenim uvjetima i pravilima sudjelovanja u nagradnoj igri 'Osvoji godišnje pakiranje PRORED3'.

1. OPĆE ODREDBE

1.1 U skladu s ovim Općim uvjetima i pravilima sudjelovanja u nagradnoj igri Cemio Switzerland, s.r.o, vlasnik robne marke PRORED3 priređuje nagradnu igru 'Osvoji godišnje pakiranje PRORED3' (u daljnjem tekstu nagradna igra).

1.2 Opis nagradne igre te Opći uvjeti i pravila sudjelovanja u nagradnoj igri objavljeni su na https://prored3.hr.

1.3 Nagradna igra je dostupna svim aktivnim članovima PRORED3 kluba (kupnja proizvoda PRORED3 nije uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri) 1. 8. 2017 do 28. 02. 2018.

2. DEFINICIJE POJMOVA

2.1 Organizator i izvođač nagradne igre 'Osvoji godišnje pakiranje PRORED3' je poduzeće Cemio Switzerland, s.r.o., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, Češka Republika.

2.2 Opći uvjeti i pravila nagradne igre definiraju postupke i uvjete pod kojima sudionici mogu sudjelovati u nagradnoj igri.

2.3 Sudionik nagradne igre i/ili dobitnik može biti samo punoljetna fizička osoba koja je aktivan član kluba PRORED3 i slaže se s Općim uvjetima i pravilima nagradne igre te proslijedi točne osobne podatke u svim koracima nagradne igre i preuzimanja nagrade. U nagradnoj igri ne smiju sudjelovati zaposlenici organizatora i izvođača nagradne igre te zaposlenici poduzeća koji na bilo koji način sudjeluju u provedbi nagradne igre.

3. TIJEK NAGRADNE IGRE

3.1 Za sudjelovanje u nagradnoj igri sudionik nagradne igre mora biti aktivan član kluba PRORED3 i upoznat s Općim uvjetima i pravilima nagradne igre i biti suglasan s njima. Članstvo u programu vjernosti – klubu PRORED3 i sudjelovanje u nagradnoj igri smatra se potvrdom da je sudionik nagradne igre upoznat s Općim uvjetima i pravilima nagradne igre i da je suglasan s njima.

3.2 Da bi sudjelovao u nagradnoj igri sudionik nagradne igre mora biti aktivni član programa vjernosti – kluba PRORED3.

3.3 Aktivnim članstvom u klubu PRORED3 – programu vjernosti sudionik slaže se s Općim uvjetima i pravilima nagradne igre te izvođaču nagradne igre daje dopuštenje za upotrebu svojih osobnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

3.4 Nakon završetka nagradne igre bit će dodijeljena 1 nagrada (vidi točku 4.).

3.5 Svaki sudionik nagradne igre u nagradnoj igri može sudjelovati samo jednom. Ako postoji sumnja da je ista osoba sudjelovala u nagradnoj igri upotrebom različitih adresa ili drugih osobnih podataka, izvođač nagradne igre može je odmah i neopozivo isključiti iz nagradne igre.

3.6 Svi sudionici nagradne igre koji sudjeluju u nagradnoj igri po uvjetima iz točke 3.2. sudjelovat će u nagradnom izvlačenju koje će se održati 18. 06. 2018. Nagradno izvlačenje provest će izvođač nagradne igre tako da će među svim sudionicima nasumično izvući jednog dobitnika nagradne igre. Izvlačenju će prisustvovati tročlani žiri sastavljen od zaposlenika izvođača nagradne igre. Dobitnik će o rezultatima izvlačenja od strane izvođača nagradne igre biti obaviješten putem telefona najkasnije u roku od 8 dana nakon izvlačenja. Rezultati će biti objavljeni i na internetskoj stranici https://prored3.hr.

4. NAGRADNI FOND

4.1 Nagradu daruje organizator nagradne igre Cemio Switzerland, s.r.o., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha, Češka Republika.

4.2 Nagrada je godišnje pakiranje PRORED3.

4.3 Nagrada se ne može isplatiti u gotovini ni zamijeniti za drugu nagradu. Nagrada nije prenosiva.

4.4 Dobitnik je obveznik plaćanja poreza na dohodak u skladu s odredbom 4. alineje članka 15. Zakona o porezu na dohodak. Porez na dohodak u ime primatelja nagrade plaća organizator nagradne igre.

5. OBVEZE

5.1 Dobitnik prije primanja nagrade izvođaču nagradne igra mora proslijediti svoje osobne podatke (ime, prezime, adresa, porezni broj). Dobitnik se obvezuje proslijediti izvođaču svoj porezni broj te izričito i bezuvjetno dopušta izvođaču da njegove osobne podatke i porezni broj posreduje nadležnom poreznom tijelu za svrhu razreza poreza na dohodak. Dobitnik ima pravo na nagradu ako se odazove u roku od 21 dana od obavijesti organizatora i javi sve podatke potrebne za preuzimanje nagrade. Ako organizator u navedenom vremenu ne primi odgovor od dobitnika, smatra se da je dobitnik odustao od nagrade.

5.2 Ako dobitnik ne navede ispravne osobne podatke, gubi pravo na nagradu bez prava na bilo kakvu drugu nadoknadu.

5.3 Svaki sudionik nagradne igre sudjelovanjem u nagradnoj igri slaže se da se njegovo ime i prezime u slučaju da dobije nagradu javno objave (na internetu ili u tiskanim medijima). Isto tako dopušta objavu mogućeg foto- i video materijala koji bi nastali u trenutku primitka odnosno upotrebe nagrade.

Ime, prezime te mogući foto- i video materijal primitka i upotrebe nagrade mogu ostati javno objavljeni i nakon završetka upotrebe nagrade odnosno i ako sudionik nagradne igre odluči otkazati svoje sudjelovanje u nagradnoj igri.

5.4 Svaki sudionik nagradne igre slaže se da na organizatora nagradne igre prenese sva materijalna autorska prava za pripremu mogućeg foto- i video materijala koji je nastao u trenutku njegova preuzimanja ili upotrebe nagrade. Navedenom dodjelom i prijenosom organizator nagradne igre stječe opća, stalna i neograničena prava na foto- i video materijal. Organizator nagradne igre stječe i univerzalne, stalne i neograničene nazive, prava i interese u vezi sa sredstvima, vremenom, mjestom i bilo čime drugim stečenim u trenutku predaje i upotrebe nagrade bez ograničenja, sa svim pravima na umnožavanje, distribuiranje, javno objavljivanje foto- i/ili video materijala, kako odredi organizator nagradne igre prema vlastitoj prosudbi.

5.5 Nagradu će predati organizator nagradne igre prema prethodnom dogovoru s dobitnikom putem pošte.

5.6 Organizator nagradne igre zadržava pravo da ne dodijeli nagrade ako:

 • se pojavi sumnja o istovjetnosti podataka,
 • se utvrdi da je sudionik nagradne igre sudjelovao u nagradnoj igri protivno Općim uvjetima i pravilima nagradne igre,
 • dobitnik ne preuzme nagradu u roku od 21 dana nakon obavijesti o nagradi od strane izvođača nagradne igre.

5.7 Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora nagradne igre prema dobitniku.

5.8 Organizator i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti. Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici Organizatora (https://prored3.hr). Organizator u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

6. PRIVATNOST I ZAŠTITA PODATAKA

6.1 Sudionici nagradne igre su izričito suglasni da organizator nagradne igre njihove osobne podatke koje sudionici proslijede u okviru sudjelovanja u nagradnoj igri, upotrijebi za potrebe iste nagradne igre. Sudjelovanjem u nagradnoj igri, sudionik je ujedno suglasan da organizatoru nagradne igre ili osobama koje je ovlastio, odnosno supotpisnicima, dozvoli uporabu svojih osobnih podataka (kontaktni podaci, adresa, e-mail adresa, telefonski brojevi) u svrhu obavještavanja o akcijama, novim proizvodima, nagradnim igrama i drugim promotivnim aktivnostima s mogućnošću odjave. Navedene podatke organizator nagradne igre može obrađivati za vlastite potrebe do opoziva pristanka, odnosno najviše 5 godina nakon izvlačenja. U razdoblju upravljanja osobnim podacima, pojedinac ima mogućnost uvida i ažuriranja podataka u bazi podataka.

7. PRITUŽBE I REKLAMACIJE

7.1 Sve pritužbe i reklamacije rješava Organizator. U slučaju osnovanih pritužbi Organizator se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

7.2 U slučaju spora između Organizatora i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Češkoj Republici.

8. PROMJENE

8.1 Izvođač nagradne igre može promijeniti ova pravila, ako to zahtijevaju uzroci tehničke ili komercijalne prirode ili uzroci od strane javnosti.

KLASA: UP/I-460-02/17-01/514
URBROJ: 513-07-21-01/17-3
Zagreb, 1. 8. 2017.

Proizvod PRORED3 kombinira tri učinka u jednoj kapsuli. Zahvaljujući svojem jedinstvenom sastavu podupire pravilnu funkciju prostate, seksualno zdravlje i opću vitalnost muškog organizma. Uvjerite se u to i sami.

Ova stranica upotrebljava kolačiće. Više informacija o obradi vaših osobnih podataka na temelju njih i o vašim pravima pronaći ćete u našoj Politiki zaštite privatnosti. Niže možete dati privolu s upotrebom kolačića u navedene svrhe.

Upotrebljavamo kolačiće za personalizaciju sadržaja, omogućavanje značajki društvenih medija i za analizu prometa na ovoj internetskoj stranici. Također dijelimo informacije o vašoj uporabi naše stranice, ali ne vaše osobne informacije, s našim društvenim medijima, marketinškim i analitičkim partnerima. Za više informacija pogledajte našu Politiku zaštite privatnosti.